Terug naar overzicht

UITNODIGING: Algemene ledenvergadering 2024

tww april 2024
Door: Nico de Boer

Langs deze weg nodigt het bestuur van de amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke in de Boerderij gehouden zal worden op:

Vrijdag 26 april 2024, 20:00 uur.

De agenda voor de ALV 2024 is als volgt:

 1. Opening

 2. Vaststelling agenda

 3. Benoeming stemcommissie

 4. Goedkeuring verslag ALV 26 februari 2023

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van 't Wort Wat! over 2023

 6. Financiƫle verslaglegging

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie

  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2024

  3. Begroting 2024

 7. Bestuursverkiezing

  1. (her)verkiezing voorzitter

 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur

 9. Rondvraag

 10. Sluiting

Het jaarverslag 2023 heeft u in het clubblad van januari kunnen lezen, Het verslag van de ALV 2023 is elders in dit clubblad te lezen.

Namens het bestuur,
Nico de Boer,
secretaris.

Terug naar overzicht