Statuten

De statuten zijn beschikbaar als PDF bestand. Klik hier om ze te downloaden.
 

Huishoudelijk Reglement

vastgesteld op 4 maart 2011
 
Lidmaatschap
Artikel 1
1.Aanmelding ter verkrijging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, of via het inschrijfformulier op de website van www.twortwat.nl.
2.Het lidmaatschap geldt voor een onbepaalde tijd.
3.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail bij de secretaris te geschieden. De opzegging geldt met ingang van het eerstvolgende kwartaal.

4.Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
5.Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap, worden de betaalde contributies niet gerestitueerd.
Artikel 2
1.Leden hebben het recht algemene vergaderingen van de vereniging en alle door de vereniging georganiseerde samenkomsten en activiteiten bij te wonen.
2.Het bestuur heeft het recht als voorwaarde voor toegang tot samenkomsten en activiteiten een toegangsprijs te heffen.
3.Voor toegang tot de algemene vergadering mag geen toegangsprijs geheven worden.
Artikel 3
1.Leden hebben het recht op alle bijeenkomsten van de vereniging, de Algemene Leden Vergadering uitgezonderd, introducés mee te nemen, tenzij het bestuur anders beslist.
2.Deze introducés wordt toegang verleend op door het bestuur te stellen voorwaarden.
Artikel 4
1.Ereleden worden vrijgesteld van het betalen van contributie.
 
Bestuur
Artikel 5
1.Het bestuur, zoals genoemd in artikel 9 van de statuten, bestaat uit minimaal 3 personen.
2.Het totaal aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.
3.Het bestuur regelt het waarneemschap van elk van de bestuursleden.
Artikel 6
1.De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het kernbestuur.
2.Het kernbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Artikel 7
1.Het bestuur vergadert naar behoefte, doch minimaal 1 maal per 3 maanden.
Artikel 8
1.De bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn daarna herkiesbaar.
2.De Algemene Leden Vergadering (her)kiest de (nieuwe) leden van het bestuur na afloop van het zittingstermijn.
3.Het bestuur kan hiervoor een voorstel indienen bij de Algemene Leden Vergadering.
4.De aftreding van de bestuursleden geschiedt na afloop van de Algemene Leden Vergadering waarin de nieuwe bestuursleden zijn gekozen. De nieuwe bestuursleden treden dan in functie.
5.Bij een tussentijdse vacature wordt door het bestuur een waarnemend bestuurslid aangesteld welke in functie blijft tot aan de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
Artikel 9
1.Het bestuur draagt zorg voor de nakoming van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement en van de besluiten genomen in de Algemene Leden Vergadering.
 
Bestuurstaken
Artikel 10
1.De voorzitter staat aan het hoofd van de vereniging. Hij leidt alle bestuurs-en de algemene vergaderingen, vertegenwoordigt de vereniging zoveel waar dat wenselijk is en coördineert de werkzaamheden van het (kern)bestuur.
2.Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter het voorzitterschap waar. De vice-voorzitter wordt door de overige bestuursleden gekozen. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter wijzen de overige bestuursleden één van de aanwezigen aan om de vergadering te leiden.
Artikel 11
1.De secretaris is belast met de zorg voor:
-het bijhouden van de ledenadministratie en het verstrekken van gegevens daaruit;
-de behandeling van inkomende en uitgaande stukken;
-de voorbereiding van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
-het samen met de voorzitter opstellen van de agenda;
-de notulen c.q. verslagen van de vergaderingen;
-bijhouden van het archief.
2.De secretaris stelt aan het einde van ieder verenigingsjaar een jaarverslag op, waarin gegevens zijn opgenomen over:
-de samenstelling van het bestuur;
-het verloop van de leden;
-de activiteiten van de vereniging;
-de gehouden bijeenkomsten.
Tevens wordt in dit verslag melding gemaakt van de plannen en de initiatieven, welke voor het nieuwe verenigingsjaar bestaan.
3.
De secretaris, of degene die krachtens aanwijzing van het bestuur optreedt als plaatsvervangend secretaris, tekent de uitgaande brieven namens het bestuur, voorzover daartoe machtiging is verstrekt.
Bij belangrijke principiële zaken, tekenen de voorzitter en de secretaris gezamenlijk. Stukken, waarvan de tekst door het bestuur is vastgesteld, worden eveneens mede door de voorzitter of diens plaatsvervanger getekend.
4.Het bestuur bepaalt het waarneemschap van de secretaris.
Artikel 12
1.De penningmeester is belast met het beheer van de financiën van de vereniging. Hij draagt zorg voor een tijdig en efficiënte inning van de aan de vereniging verschuldigde contributie en andere bedragen en tot regelmatige afdoening van hetgeen de vereniging aan derden verschuldigd is.
2.Zo vaak als wenselijk wordt geacht geeft de penningmeester het bestuur een overzicht van de financiële toestand van de vereniging.
3.De penningmeester doet onverwijld mededeling aan het bestuur van feiten en omstandigheden die de financiële toestand van de vereniging ongunstig beïnvloeden of waardoor hij in de uitoefening van zijn functie wordt bemoeilijkt.
4.De penningmeester legt jaarlijks rekening en verantwoording af aan de Algemene Leden Vergadering onder overlegging van de rekening van baten en lasten en de staat van bezittingen, vorderingen en schulden op de laatste dag van het boekjaar.
5.De penningmeester dient jaarlijks een voorlopige begroting van inkomsten en uitgaven voor het komende boekjaar, bij de Algemene Leden Vergadering in.
6.Het bestuur bepaalt het waarneemschap van de penningmeester.
7.De penningmeester is tekenbevoegd tot een bedrag van € 2.000 per transactie. Voor bedragen van € 2.000 en hoger dient de voorzitter of secretaris van de vereniging mede te ondertekenen.
Artikel 13
1.Het bestuur voegt bij de jaarlijkse rekening en verantwoording een voorstel tot bestemming van het voordelige saldo, dan wel tot voorziening in het nadelige saldo.
 
Commissies
Artikel 14
1.Het bestuur kan één of meer commissies instellen.
2.Het bestuur stelt voor elke commissie een globale taakomschrijving vast.
3.Het bestuur stelt voor elke commissie een coördinator aan.
4.De commissies vergaderen zo vaak als wenselijk wordt geacht.
Artikel 15
1.De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het zo goed mogelijk uitvoering geven aan het door het bestuur vastgestelde takenpakket. Zij doen dit ondermeer d.m.v.:
-de organisatie van activiteiten;
-terugmelding van activiteiten aan het bestuur;
-aanleveren van informatie aan de secretaris voor het verslag en overzichten van nieuwe activiteiten;
-aanleveren van periodieke financiële informatie aan de penningmeester;
-aanleveren van informatie t.b.v. het financiële jaarverslag en voor de begroting van het komend jaar.
 
Geldmiddelen
Artikel 16
1.De geldmiddelen bestaan uit:
-de jaarlijkse bijdragen (contributies) van de leden en donateurs;
-alle verdere bijdragen en donaties van derden;
-de opbrengsten van advertenties;
-de resultaten van de commissies.
Artikel 17
1.Het financieel jaarverslag, opgemaakt door de penningmeester, wordt gecontroleerd door een commissie van 2 personen die door Algemene Leden vergadering wordt benoemd.
2.De Algemene Leden Vergadering verleent goedkeuring, mede op basis van rapportage van de commissie.
Artikel 18
1.De hoogte van de contributie voor het volgende verenigingsjaar wordt vastgesteld in de Algemene Leden Vergadering.
2.De contributie dient uiterlijk op 1 februari te zijn voldaan.
3.Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling wordt het lidmaatschap van de betrokkene door het bestuur beëindigd.
4.Bij tussentijdse aanmelding voor het lidmaatschap wordt de contributie geheven naar rato en per kwartaal.
 
Vergoedingen
Artikel 19
1.

Inspanningen voor de vereniging worden op vrijwillige basis verricht en komen niet in aanmerking voor vergoeding. Werkelijk gemaakte kosten mogen na voorafgaande toestemming van het bestuur worden gedeclareerd.

2.Sommige activiteiten komen in aanmerking voor een door het bestuur te beslissen vergoeding.
 
Algemene Leden Vergadering
Artikel 20
1.Het kernbestuur schrijft minstens één maal per jaar een Algemene Leden Vergadering uit, conform het gestelde in artikel 11 lid 1 van de statuten.
Artikel 21
1.In de jaarlijks te houden algemene vergadering worden , naast andere zaken welke aandacht vragen, onder andere aan de orde gesteld:
a.verslag c.q. de notulen van de vorige algemene vergadering
b.de ingekomen stukken
c.het jaarverslag van de secretaris
d.het jaarverslag van de penningmeester
e.het verslag van de commissie als bedoeld in art. 11 lid 2 van de statuten
f.de begroting van de inkomsten en uitgaven voor het komende verenigingsjaar, daarbij inbegrepen een voorstel tot vaststelling van de contributie voor het volgende verenigingsjaar
g.de voorziening in vacatures in het bestuur
 
Publicaties
Artikel 22
1.De uitgave en verspreiding van het verenigingsblad geschiedt onder verantwoordelijkheid van de redactiecommissie.
2.De secretaris houdt toezicht op de vorm en inhoud van overige uitgaande publicaties en geschriften.
Artikel 23
1.Publicaties, ter aankondiging van activiteiten en evenementen die door de vereniging worden georganiseerd of gesponsord, dienen voorzien te worden van de naam en/of logo van de vereniging.
 
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Artikel 24
1.
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement mogen slechts in een Algemene Leden Vergadering in stemming worden gebracht.
Een beslissing over wijziging in het huishoudelijk reglement vereist een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2.Voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement dienen ten minste veertien dagen voor de Algemene Leden Vergadering ter kennis van de leden worden gebracht, e.e.a. conform art. 20 lid 3 van de statuten.
3.Indien minimaal een derde van de leden een wijzigingsvoorstel van het huishoudelijk reglement indient bij het bestuur, een en ander conform artikel 20, is het bestuur verplicht dit ter stemming te brengen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
 
Onvoorziene gevallen
Artikel 25
1.In alle gevallen, welke in de statuten of het huishoudelijk reglement niet zijn voorzien, beslist het bestuur.