Privacyverklaring

Versie: 1.1 voor het laatst aangepast op 11-05-2020. 
Amateurbierbrouwersvereniging ‘t Wort Wat (hierna: ‘t Wort Wat), statutair gevestigd aan Carolineburg 17, 2135 CS Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Amateurbierbrouwersvereniging ‘t Wort Wat
Carolineburg 17
2135 CS Hoofddorp

Erik Deelissen (secretaris) is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘t Wort Wat. Hij is te bereiken via secretaris@twortwat.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

‘t Wort Wat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Lokatiegegevens:
  • Voor leden: uitsluitend Naam, Adres en Woonplaats.
  • Voor bezoekers leggen we geen locatie gegevens vast.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Voor leden; alleen inloggedrag
  • Voor bezoekers: alleen anoniem in de statistieken
 • Internetbrowser en apparaat type.
  • Voor leden: bij inloggen,
  • Voor bezoekers: alleen anoniem.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

‘t Wort Wat verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

‘t Wort Wat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren, clubblad te kunnen verzenden
 • ‘t Wort Wat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

‘t Wort Wat neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

‘t Wort Wat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Doel: Uitvoeren van onze diensten en werkzaamheden

Type gegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geslacht 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Geboortedatum 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Adresgegevens 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Telefoonnummer 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
E-mailadres 7 jaar Wettelijk verplicht t.b.v. voeren administratie
Bankrekeningnummer 7 jaar t.b.v. voeren administratie

 

De volgende informatie wordt gedeeld op de website onder “Smoelenboek” met andere leden:

Type gegevens Reden  
Voor- en achternaam Leden informatie Vaste waarde
Woonplaats Leden informatie Vaste waarde
Telefoonnummer Leden informatie Vrijwillig
E-mailadres Leden informatie Vrijwillig
Lidnummer Leden informatie Vaste waarde
Pasfoto Leden informatie Vrijwillig

 

Delen van persoonsgegevens met derden

‘t Wort Wat verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘t Wort Wat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Website van ’t Wort Wat maakt geen gebruik van cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amateurbierbrouwersvereniging ‘t Wort Wat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@twortwat.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ‘t Wort Wat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

‘t Wort Wat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens zijn volgens alle moderne technieken beveiligd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Erik Deelissen (secretaris@twortwat.nl).

 

Beperkte aansprakelijkheid
’t Wort Wat spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden teksten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ’t Wort Wat.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ’t Wort Wat. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ’t Wort Wat ook nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan ’t Wort Wat dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ’t Wort Wat dan wel haar licentiegevers. Deze kun je aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Voor vragen over deze disclaimer of de website kun je contact opnemen met secretaris@twortwat.nl.