Terug naar overzicht

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2023

tww april 2024
Door: Wim Groeneveld

28 april 2023, in de Boerderij te Hoofddorp
Aanwezig: 40 leden, + 1 erelid.

 1. Opening  (20:20)
  De voorzitter opent de vergadering.

 2. Vaststelling van de agenda
  Geen wijzigingen of aanvullingen.

 3. Vaststelling stemcommissie
  Er wordt geen stemcommissie gekozen, telling vind plaats in de zaal door hand opsteken.

 4. Goedkeuring verslag ALV 25 februari 2022 
  De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2022.

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! Over 2022.
  De ALV gaat unaniem akkoord met het jaarverslag van het bestuur.

 6. Financiële verslaglegging 

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen kascontrolecommissie.

   • Dennis van Rijswijk geeft een toelichting op de balans en begroting.

   • Frank Huitema geeft toelichting op de bevindingen van de kascontrolecommissie. Hierbij verklaarden de leden Frank Huitema, Alex Bosman en Joeri Sanstra dat zij de balans van 31 december 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 met de toelichtingen akkoord hebben bevonden. De getekende verklaring is online door de penningmeester beschikbaar gesteld en getekend. De leden van de vergadering verlenen het bestuur décharge.

   • Tevens geeft Dennis van Rijswijk aan dat een verhoging na 15 jaar mogelijk wenselijk is en stelt voor van € 35,00 naar € 40,00 te verhogen, mede vanwege inflatie en de negatieve resultaten. Hierdoor ontstaat enige discussie in de zaal, mede omdat de reserves vrij hoog zijn en we dus makkelijk kunnen interen. De discussie wordt uiteindelijk afgesloten met een stemming in de zaal. Resultaat 38 stemmen voor, 3 tegen en geen onthoudingen. De contributie voor 2024 wordt dus vastgesteld op € 40,00.

  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2023.

   • Frank Huitema verlaat na 2 jaar de kascontrolecommissie.

   • Tot de kascontrolecommissie 2023 zijn benoemd: Alex Bosman en Yoeri Sanstra.

   • Als reserve is benoemd: Titus Rinia.

 7. Bestuursverkiezing.

  1. Vroegtijdig gestopt is Kees Heynis, sinds 2022 algemeen bestuurslid.

  2. Verkiezing van Mark Ekelschot, Peter Berger en Martijn Aartsma als bestuurslid algemeen.

   • Voor alle drie geldt unaniem met 41 stemmen voor.

  3. Herverkiezing Nico de Boer als algemeen bestuurslid.

   • Hiervoor zijn 40 stemmen voor en 1 onthouding.

 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur

  1. Nick Oud geeft aan het jammer te vinden dat de maandpakketten niet meer doorgang vinden. Hierover ontstaat enige discussie en men vindt de pakketten op de brouwdag geen vervanging. Het bestuur geeft aan geen bezwaar te hebben, mits dit geregeld wordt door een aantal mensen. En wel alles, van recept t/m uitgifte. Drie leden stellen zich hiervoor beschikbaar, te weten Nick Oud, Jan Wurpel en John Gouwerok.

  2. Dennis van Rijswijk vraagt of er mogelijk oud-leden zijn met ideeën uit de oude doos die interessant zijn om te herhalen i.v.m. veel nieuwe leden. Of deze leden dit dan willen melden bij het bestuur. Hierbij gaf Frank Huitema aan dat hij bijvoorbeeld het continu brouwproces van Heineken erg interessant vond.

  3. Thomas Westerveld geeft aan dat hij een thema-avond zoals ‘hop in standaard bier’ erg leuk vond en vraagt zich af of dit mogelijk uit te breiden is. Het is echter moeilijk om hier een verder gevolg aan te geven.

  4. Een clubavond bij een brouwerij, mogelijk met inschrijving vooraf, wordt ook gewaardeerd.

  5. Er is een hele groep enthousiastelingen die het leuk vinden om zelf apparatuur te ontwikkelen voor verbetering van het brouwproces. Mogelijk ook hier tijdens een clubavond een presentatie over geven. De groep die hiervoor openstaat is bestaat uit: Bert Tas, Guus van der Veek, Paul, Peter v/d Bosch, Martien van Stijn, Maurice Wijers en Fokko Knibbe.

  6. Jan Wurpel vraagt of er misschien weer interesse is voor een ‘verbeter-je-bier’ project. Hierover wordt wat gediscussieerd maar uiteindelijk worden er bij tellen toch 17 personen enthousiast voor en hierbij merkt Theo van Eijden op dat ze zich dan wel allemaal moeten aanmelden.

  7. Dennis van Rijswijk oppert of er nog interesse is in een cannery bijeenkomst. Mogelijk kan zo'n apparaat gehuurd worden en dan uitgeprobeerd op een brouwdag.

  8. Titus vraagt of we niet meer moeten polsen bij de niet-actieve leden wat daar de interesses zijn. Dus niet direct bij de 100 actieve leden. Hier komt weinig bijval voor uit de vergadering.

  9. Nick Oud vraagt of er nog een excursie komt? Vooralsnog is de planning hiervoor september.

  10. Maurice Weijers vraagt of er ruim op tijd gecommuniceerd wordt over nieuwe activiteiten zoals bijvoorbeeld een excursie. De weekenden zijn snel gevuld.

 9. Rondvraag
  Bij de vraag voor rondvraag geeft iedereen aan dat alles wel behandeld is in de discussie.

 10. Sluiting. (21:35)
  De vergadering word gesloten en de aanwezige leden worden bedankt voor de belangstelling. Het is tijd voor het traditionele rondje van het bestuur.

Namens het bestuur,
Wim Groeneveld
secretaris

Terug naar overzicht