Terug naar overzicht

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

tww april 2023
Door: Wim Groeneveld

Langs deze weg nodigt het bestuur van de amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke in de Boerderij gehouden zal worden op:

Vrijdag 28 april 2021, 20:00 uur.

De agenda voor de ALV 2022 is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda.
 3. Goedkeuring notulen ALV 25 februari 2022.
 4. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2022.
 5. Financiële verslaglegging:
  1. Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen van de kascontrole commissie.
  2. Verkiezing kascontrole commissie 2023.
  3. Begroting 2023.
 6. Bestuursleden
  1. Aftredend lid Kees Heynis, welke vroegtijdig gestopt is.
  2. Verkiezing Mark Ekelschot, Peter Berger en Martijn Aartsma als bestuurslid
  3. Herverkiezing Nico de Boer
 7. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur
 8. Bestuursbeleid 2023.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Het jaarverslag 2022 heeft u reeds ontvangen in het clubblad van januari. Het verslag van de ALV 2022 heeft u reeds ontvangen in het clubblad van februari. De financiële stukken zijn te vinden onder ‘documenten’ op de website.

Namens het bestuur,
Wim Groeneveld
secretaris.

Terug naar overzicht