Terug naar overzicht

Verslag Algemene Ledenvergadering 28 maart 2020

tww februari 2021
Door: Erik Deelissen

Aanwezig: 53 leden, + 2 ereleden.

 1. Opening. (20:29)
  De voorzitter opent de vergadering.
 2. Vaststelling van de agenda. (20:30)
  Geen wijzigingen of aanvullingen.
 3. Vaststelling stemcommissie. (20:31)
  De stemcommissie voor deze vergadering bestaat uit Fredald Meester en Daniël Eisinger.
 4. Goedkeuring verslag ALV 22 maart 2019. (20:32)
  De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2019.
 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2019. (20:33)
  Met algemene stemmen wordt het jaarverslag van het bestuur goedgekeurd.
 6. Financiële verslaglegging. (20:34)
  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen kascontrolecommissie.
   1. Walter Bakker geeft een toelichting op de balans.
   2. Wilfred van der Heijden leest de verklaring voor met de bevindingen van de kascontrolecommissie. Daarbij verklaarden de leden Frans Bolleboom, Kees van Roode en Wilfred van der Heijden dat zij de balans van 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichtingen akkoord hebben bevonden.
  2. Verkiezing kascontrole commissie 2020.
   Tot de kascontrolecommissie 2020 zijn benoemd: Kees van Roode, Fredald Meester en reserve Frank Huitema.
  3. Begroting 2020.
   Walter Bakker geeft toelichting op de begroting over 2020.
 7. Bestuursverkiezing. (20:41)
  1. Herverkiezing van Theo van Eijden als bestuurslid en voorzitter.
   53 leden voor 0 tegen 0 blanco.
  2. Herverkiezing Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester.
   53 leden voor 0 tegen 0 blanco.
  3. Ververkiezing van Wim Groeneveld als bestuurslid algemeen.
   52 leden voor 0 tegen 1 blanco.
  4. Verkiezing van Dennis van Rijswijk als bestuurslid algemeen.
   53 leden voor 0 tegen 0 blanco
 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur. (20:53)
  1. Frank Huitema: elk lid dat vragen heeft over brouwen en brouwtechniek: stap naar een bestuurslid met je vragen.
  2. Sophie de Boer: wat je ook zou kunnen doen in een periode van 3-4 jaar een aantal onderwerpen bepalen zodat de proeftuincommissie weet wat ze moeten doen, dan heb je het gevoel dat het wat blijft hangen. Bij de enquête kwam dit ook naar voren.
   Antw. door Walter Bakker: Hank Lucas zat in deze commissie. Kwaliteitscommissie is de linking pin. Jan Wurpel wordt voorzitter kwaliteitscommissie. Thema dit jaar is hop.
  3. Titus Rinia: de Universiteit van Leuven geeft een online brouwcursus. Ik heb zelf twee modules gedaan en ze gaan diep in de materie van het bierbrouwen. Had dit niet beter bekendgemaakt kunnen worden?
   Antw. door Walter Bakker: De online cursus blijft bestaan. Vraag aan Titus: kun je daar een stukje over schrijven voor in het clubblad.
 9. Bestuursbeleid 2020. (21:00)
  De voorzitter licht het bestuursbeleid voor het komende jaar toe.
 10. Rondvraag. (21:04)
  Geen vragen.
 11. Sluiting. (21:05)
  De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 en bedankt de aanwezige leden voor de belangstelling
Terug naar overzicht