Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2020

tww januari 2021
Door: Erik Deelissen

Met dit verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat! een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2020.

Het jaar 2020 is voor ’t Wort Wat! een jaar met afgelaste activiteiten geweest, door dat het SARS-COV-2 virus over de wereld raasde. Omdat ook Nederland niet werd ontzien, waren wij genoodzaakt veel activiteiten te annuleren. Waar mogelijk werden er activiteiten in afgeslankte vorm of online georganiseerd. Het bestuur bedankt eenieder die zich onder deze moeilijke omstandigheden het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging.

Bestuursbeleid

Het ledental eind 2020 is 343 leden en donateurs. Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging eigenlijk niet meer groeien. Als bestuur richten we ons op beheersbaarheid qua grootte van het aantal leden. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk brouwen, proeven en beoordelen van bier

De georganiseerde activiteiten dienen altijd in lijn te zijn met de doelstelling van de vereniging, wat bij oprichting vastgesteld is als: “het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen en delen van kennis daarover”, dienen.

Wij hopen in 2021 meer activiteiten te kunnen organiseren zodra wij van het virus verlost zijn en de overheid het ons toestaat weer clubavonden en brouwdagen te organiseren.

Het bestuur in 2020

Tijdens de ALV op 28 maart 2020 zijn Theo van Eijden als bestuurslid en voorzitter en Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester herkozen. Wim Groeneveld en Dennis van Rijswijk gekozen als bestuurslid algemeen.

Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

Functie

Naam

Aandachtsgebieden

Voorzitter

Theo van Eijden

 • Mediacommissie

 • Plv. Penningmeester

 • Brouwcursuscommissie

 • Proeftafelcommissie

Secretaris

Erik Deelissen

 • Excursiecommissie

 • Polderbokcommissie

 • Bibliotheekcommissie

 • Ledenadministratie.

Penningmeester

Walter Bakker

 • Clubkampioenschapcommissie

 • Kascommissie.

 • Gistcursuscommissie.

 • Kwaliteitscommissie

Algemeen bestuurder

Dennis van Rijswijk

 • Clubhuiscommissie.

 • Plv. Voorzitter

 • Gadgetcommissie

 • Proeftuincommissie

Algemeen bestuurder

Wim Groeneveld

 • Fotografencommissie

 • Plv. Secretaris

 • Brouwdagcommissie.

 • Inkoopcommissie

Leden

 • Wij hebben dit jaar van 16 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 21 nieuwe leden. Ook hebben we afscheid genomen van 1 donateur.

 • Op dit moment (peildatum: 31 december 2020) hebben we 332 leden waarvan 2 ereleden.

 • Tevens hebben wij 11 donateurs binnen onze vereniging.

 • De gemiddelde leeftijd van onze leden is 53 jaar, het jongste lid is 23 jaar oud en het oudste 83 jaar.

Clubavonden in 2020

Er zijn dit jaar 4 clubavonden gehouden waarvan een via streaming en een via een webinar.

 • Jan Wurpel en Frank Huitema gaven een presentatie over gist.

 • Algemene ledenvergadering met een pubquiz georganiseerd door Gery Uijtenhaak.

 • Presentatie door Eimert van Maanen over de opkomst en ondergang van brouwerij de Gekroonde Valk en de opkomst van brouwerij Poesiat en Kater.
  Na deze presentatie nam Sophie de Boer het woord om uitleg te geven over de wedstrijd “brouw es een biertje voor je moeder” om een Export Stout te brouwen welke gekeurd zullen worden door vrouwen. Er zijn diverse prijzen te winnen welke beschikbaar worden gesteld door brouwerij Poesiat en Kater. (Gestreamd, max 25 leden aanwezig.)

 • Bierpairing met presentaties en proeverij gepresenteerd door Daniël Eisinger en Gery Uijtenhaak, beide biersommeliers. Deze presentaties vonden plaats via een webinar. (Alleen toegang bij voorinschrijving.)

Commissie-activiteiten van het afgelopen jaar

 • 1 gezamenlijke brouwdag georganiseerd door de brouwdagcommissie in Lisserbroek.

 • Clubkampioenschappen georganiseerd. Keuring thuis door keurmeesters. Winnaars werd thuis hun prijzen uitgereikt door Jacques Stricker.

 • Redactiecommissie verzorgde ons clubblad; oplage zat aan het eind van 2020 rond de 370 stuks in 11 edities.

Onze vereniging mag zich tevreden stellen met een groot aantal vrijwilligers, veertig leden dragen structureel een steentje bij aan de activiteiten van onze vereniging binnen een of meerdere commissie of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds is er een aantal commissies dat nieuwe actieve leden kan gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige en soms leerzame bezigheden zijn.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,
Erik Deelissen
Secretaris

Terug naar overzicht