Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2018

tww januari 2019
Door: Erik Deelissen

Met dit verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2018. Het jaar 2018 is voor 't Wort Wat! weer een uitstekend en actief jaar geweest. Het bestuur bedankt iedereen die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging. Naast oudgedienden hebben wij ook nieuwe leden binnen de actieve commissies mogen verwelkomen.

Bestuursbeleid

Het ledental eind 2018 is 314 leden, een daling van 22 leden vergeleken met vorig jaar. Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging eigenlijk niet meer groeien, als bestuur richten we ons op beheersbaarheid qua grootte van het aantal leden. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk brouwen, proeven en beoordelen van bier, en met name bieren die op één van de zes gezamenlijke brouwdagen worden gebrouwen. Ook andere meegenomen bieren kunnen worden beoordeeld. De Proeftafel is een vast onderdeel van de meeste clubavonden. Daarnaast is er het Bier-van-de-maand, wat een door een clublid gebrouwen bier is dat op fust is gezet en op de clubavond getapt wordt. Beoordelingen van bieren is bedoeld om de brouwer handvatten te geven om de kwaliteit van zijn bieren te kunnen verbeteren.

De georganiseerde activiteiten dienen altijd in lijn te zijn met de doelstelling van de vereniging, wat bij oprichting vastgesteld is als: “het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen en delen van kennis daarover”.

We zijn van mening met dit voortgezette beleid de vereniging steeds interessant te houden voor alle leden. Dit kon natuurlijk alleen mogelijk gemaakt worden door leden die actief hun steentje hebben bijgedragen.

Het bestuur in 2018

Tijdens de ALV op 23 februari 2018 zijn Theo van Eijden herkozen als bestuurslid en voorzitter, Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester en Nico van Kampen als bestuurslid. Eind november is Hank Lucas toegetreden als bestuurslid. Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

 

Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

Plv. Penningmeester

Theo van Eijden

Mediacommissie

Brouwcursuscommissie

Proeftafelcommissie

Secretaris

Erik Deelissen

Excursiecommissie

Polderbokcommissie

Bibliotheekcommissie

Penningmeester

Walter Bakker

Clubkampioenschapcommissie

Kascommissie

Gistcursuscommissie

Algemeen bestuurder

Plv. Voorzitter

Jan Wurpel

Clubhuiscommissie

Inkoopcommissie

Fotografencommissie

Algemeen bestuurder

Plv. Secretaris

Nico van Kampen

Gistbankcommissie

Brouwdagcommissie

Gadgetcommissie

Algemeen bestuurder

Hank Lucas

ONK2019 commissie

Wij hebben dit jaar van 74 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 52 nieuwe leden. Tevens hebben zich 5 nieuwe donateurs gemeld, en hebben we afscheid genomen van 5 donateurs. Op dit moment (peildatum: 31 december 2018) hebben we 314 leden, waarvan 2 ereleden. Tevens hebben wij 14 donateurs binnen onze vereniging.

De gemiddelde leeftijd van onze leden is 52 jaar; het jongste lid is 21 jaar oud en het oudste 81 jaar.

Clubavonden in 2018

Er zijn dit jaar 11 clubavonden gehouden.

 • Jacques Bertens over innovatieve bieren.
 • Presentatie jaarbieren American Pale Ale en Schwartz.
 • Presentatie brouwerij de Moersleutel.
 • Presentatie ‘water, grondstof van bier’ door Richard Dalen (PWN).
 • Presentatie kwaliteitscommissie over de smaken van mout en proeven van aftreksels van mout.
 • Keuring clubkampioenschappen klasse A en C.
 • Clubbarbecue te Lisserbroek.
 • Presentatie ‘Weizenbier’, door John Tiegelaar van het Bergsch Bierbrouwers Gilde.
 • Geschiedenis van bier in Leiden door historicus Rudolph Ladan.
 • Clubkampioenschappen klasse B, D en V.
 • Bier met kaaspairing door Daniel Eissinger.

Commissieactiviteiten van het afgelopen jaar

 • 6 gezamenlijke brouwdagen, georganiseerd door de brouwdagcommissie in Lisserbroek.
 • De proeftuincommissie heeft op 29 september 2018 bij brouwerij Poesiat&Kater 1000 liter bier gebrouwen t.b.v. het gistexperiment 2018.
 • Voor 2019 een jaarkalender uitgebracht in full-colour en A3 formaat; hiervan 127 exemplaren verkocht
 • Een clubbarbecue georganiseerd in Lisserbroek
 • Polderbok gebrouwen bij brouwerij de 7 Deugden.
 • Kwaliteitscommissie heeft onderzoek naar de smaak van mout gepresenteerd.
 • Gadgetcommissie heeft vorig jaar de hervergistingsmeter uitgebracht en is nu druk bezig met de ontwikkeling andere gadgets.
 • 2 brouwcursussen gegeven aan 24 cursisten
 • Clubkampioenschappen georganiseerd.
 • Excursie naar België, bezoek gebracht bij brouwerij Omer vander Ghinste te Bellegom en brouwerij Dupont in Tourpes, gevolgd door een diner in Tourpes.
 • Elke clubavond de Bibliotheekcommissie aanwezig.
 • Elke clubavond de Inkoopcommissie aanwezig met pakketten van de maand en andere bestellingen
 • Clubhuiscommissie verzorgde de clubavonden, clubbarbecue en kaas bier pairing.
 • Fotografencommissie maakte reportages van activiteiten van onze club.
 • Redactiecommissie verzorgde ons clubblad, oplage zit rond de 360 stuks in 11 edities.
Onze vereniging mag zich tevreden stellen met een groot aantal vrijwilligers. Veertig leden dragen structureel een steentje bij aan de activiteiten van onze vereniging binnen een of meerdere commissie of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds is er een aantal commissies die nieuwe actieve leden kunnen gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige en soms leerzame bezigheden zijn. Jaarlijks bedankt het bestuur namens alle leden deze vrijwilligers voor hun inzet met een versnapering.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering op 22 maart jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,

Erik Deelissen
Secretaris

Terug naar overzicht