Terug naar overzicht

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020

tww februari 2020
Door: Erik Deelissen

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering 2020

Langs deze weg nodigt het bestuur van de amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

Vrijdag 28 februari 2020, 20:00 uur in “De Boerderij” te Hoofddorp

De agenda voor de ALV 2020 is als volgt:

 1. Welkom.

 2. Vaststelling agenda.

 3. Benoeming stemcommissie.

 4. Goedkeuring verslag ALV 22 maart 2019.

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2019.

 6. Financiële verslaglegging:

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie.

  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2020.

 7. Begroting 2020.

 8. Verkiezingen

  1. Herverkiezing Theo van Eijden als bestuurslid en voorzitter.

  2. Herverkiezing Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester.

  3. Verkiezing Wim Groeneveld als bestuurslid algemeen.

  4. Verkiezing Dennis van Rijswijk als bestuurslid algemeen

 9. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur

 10. Bestuursbeleid 2020.

Namens het bestuur,
Erik Deelissen
secretaris

Terug naar overzicht