Terug naar overzicht

Verslag Algemene Ledenvergadering februari 2022

tww februari 2023
Door: Wim Groeneveld

  Amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat!
 
 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering

25 februari 2022, in de Boerderij te Hoofddorp

Aanwezig: 37 leden, + 1 erelid.

1. Opening (20:30)
De voorzitter opent de vergadering

2. Vaststelling van de agenda.
Geen wijzigingen of aanvullingen.

3. Vaststelling stemcommissie
De stemcommissie voor deze vergadering bestaat uit Nick Oud en Titus Rinia.

4. Goedkeuring notulen ALV 26 februari 2021
De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2021.

5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2021.
De ALV gaat unaniem akkoord met het jaarverslag van het bestuur.

6. Financiële verslaglegging

a. Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen kascontrole commissie.

Walter Bakker geeft een toelichting op de balans en begroting.
Frank Huitema geeft toelichting op de bevindingen van de kascontrole commissie,  hierbij verklaarden de leden Frank Huitema en Fredald Meester dat zij de balans van 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de toelichtingen akkoord hebben bevonden. De getekende verklaring wordt aan het bestuur gegeven en de leden van de vergadering verlenen het bestuur décharge.

b. Verkiezing kascontrole commissie 2022.

Fredald Meester verlaat na 2 jaar de kascommissie.
Tot de kascontrolecommissie 2021 zijn benoemd: Alex Bosman en Frank Huitema.
Als reserve is benoemd Yoeri Sanstra.

7. Bestuursverkiezing.

a. Aftredend is Walter Bakker , sinds 2008 penningmeester.

b. Verkiezing van Kees Heynis als bestuurslid algemeen.

    Door afwezigheid van Kees Heynis word er een introductie filmpje getoond.
    37 leden voor , 1 lid tegen.
    De stem tegen betreft meer het feit dat er niet bekend is wie de penningmeester word.


Hierover staat het volgende in artikel 9 lid 2 van de statuten.
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd voor een periode van twee jaar. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.
 

c. Herverkiezing van Theo van Eijden als voorzitter

    38 leden voor.
 

8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur.

  • Gery Uijtenhaak geeft aan dat er hop extracten zijn voor proefsessies. Dit kan net als smaakafwijkingen in bier toegepast worden, is dit wat voor de vereniging.
  • Nick Oud vraagt of dit jaar weer de excursie gehouden wordt. Hierover geeft Christopher Kokhuis uitleg dat voorbereiding 6 maanden is dus dat deze in najaar verwacht wordt.
  • Martijn Aartsma vind het jammer dat de begeleiding van nieuwe leden wat summier is. Ook tijdens de afgelopen brouwdag is dit zo ervaren.

Het bestuur is zich bewust dat het budy systeem voor de brouwdag wat weggevallen is en zal dit weer oppakken. Tevens word er gekeken of er een informatie pagina voor nieuwelingen gecreëerd kan worden.
Sophie de Boer geeft aan dat zij bijna alle nieuwe leden belt voor informatie uitwisseling echter door vakantie afwezigheid kan er wel eens iemand overgeslagen worden.

  • Paul Wiedijk vraagt of het mogelijk is om een vervolg te geven aan het gist project.

Mogelijk misschien een keer een hop project. Dit zal door een van de commissies opgepakt moeten worden waarbij ook hulp van de leden noodzakelijk is.
Sophie de Boer geeft aan dat dit mogelijk opgezet kan worden door de proeftuin commissie.

  • Christopher Kokhuis vraagt of er nog brouwerijen uitgenodigd worden op een clubavond. Het bestuur wil dit zeker doen echter niet meer dan 1 a 2 keer per jaar. Ook leden mogen voorstellen aandragen voor het uitnodigen van een geschikte brouwerij.
  • Paul Veenings maakt compliment voor de aanpak van het bestuur voor de online activiteiten gedurende de corona periode.
  • Hugo van de Plas vind het jammer dat er geen voor inteken lijst is voor de brouwcursus waardoor hij bang is in het najaar hem ook te missen. Hierop word gemeld dat clubleden met voorrang op de hoogte gebracht worden en als eerste kunnen intekenen. Na de cursus in maart zal de cursus voor het najaar open gezet worden.
  • Ben Uijtenhaak mist een jaarlijkse doelstelling voor bijvoorbeeld een te brouwen bier. Hierover ontstaat enige discussie. Eigenlijk is dit er al in de vorm van de wedstrijd bieren.

9. clubblad

Het clubblad is een aantal keer in kleur gedrukt, hoe wordt dit vervolgd.
Daar de prijs ook hoger is van het blad en de kosten van het blad al een behoorlijk deel van de totale vereniging kosten beslaan wordt dit zeer waarschijnlijk niet gecontinueerd.
In de komende bestuursvergadering wordt dit definitief beslist.
 

10. Sluiting. (21:35).

De voorzitter geeft nog een bedank woordje aan Walter Bakker voor zijn fijne samenwerking in het bestuur en zijn zeer nauwkeurige uitvoering van de functie penningmeester. De vergadering word gesloten en de aanwezige leden worden bedankt voor de belangstelling.
 
Namens het bestuur,
 
Wim Groeneveld
secretaris.

Terug naar overzicht