Terug naar overzicht

Jaarverslag 2023

tww januari 2024
Door: Nico de Boer

Met dit verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2023.

Bestuursbeleid

Het ledental eind 2023 is 358 leden en 7 donateurs. Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging eigenlijk niet meer groter worden. Als bestuur richten we ons op beheersbaarheid qua grootte van het aantal leden. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk brouwen, proeven en beoordelen van bier.

De georganiseerde activiteiten dienen altijd in lijn te zijn met de doelstelling van de vereniging, wat bij oprichting vastgesteld is als: ‘het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen en delen van kennis daarover’.

Het bestuur in 2023 

Tijdens de ALV op 28 april 2023 is Kees Heynis als algemeen bestuurslid afgetreden. Nico de Boer als algemeen bestuurslid herkozen. Mark Ekelschot, Peter Berger en Martijn Aartsma werden gekozen als algemeen bestuurslid. Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand april als volgt verdeeld:

Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

Theo van Eijden

 • Mediacommissie
 • Plv. Penningmeester Brouwcursuscommissie
 • Proeftafelcommissie  

Secretaris

Wim Groeneveld

 • Fotografiecommissie
 • Brouwdagcommissie
 • Inkoopcommissie
 • Bibliotheekcommissie
 • Ledenadministratie

Penningmeester

Dennis van Rijswijk

 • Clubhuiscommissie
 • Gadgetcommissie
 • Kascommissie

Algemeen bestuurder

Nico de Boer

 • Polderbokcommissie
 • Plv. Secretaris

Algemeen bestuurder

Martijn Aartsma

 • Excursiecommissie

Algemeen bestuurder

Mark Ekelschot

 • Clubkampioenschapcommissie

Algemeen bestuurder

Peter Berger

 • Kwaliteitscommissie

In oktober 2023 is Wim Groeneveld als secretaris afgetreden; zijn functie als secretaris is over genomen door Nico de Boer. De diverse commissies zijn tussen de overige bestuursleden verdeeld, te weten:

 • Fotografie + Bibliotheek: Theo van Eijden
 • Brouwdag + Inkoop: Martijn Aartsma
 • Ledenadministratie: Nico de Boer

Ledenverloop

Wij hebben dit jaar van 31 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 28 nieuwe leden. Dit resulteert dus in een afname  van 3 leden. Op dit moment (peildatum: 31 december 2023) hebben we 358 leden, waarvan 2 ereleden. Tevens hebben wij 7 donateurs binnen onze vereniging. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 53 jaar, het jongste lid is 24 jaar oud en de oudste 81 jaar.

Clubavonden in 2023 

Er zijn dit jaar 9 clubavonden in de boerderij gehouden, 1 clubavond bij Klein Duimpje en de jaarlijkse barbecue in Lisserbroek.  

 • Het thema koud-hoppen werd behandeld. Middels bruiswater en een neutraal pils hebben we kunnen proeven wat het effect van hop is als je deze koud toevoegt.
 • Uitgebreide lezing van Alexander Hendrix van Belgomalt. Belgomalt heeft naast de gewone mouten ook een ‘infused mout’, waarbij een smaakje aan de mout toegevoegd is. Zoals bijvoorbeeld Gingerbread en Thyme. Hierbij kregen we ook voorbeeldbieren te proeven.
 • Pieter Bijlsma kwam een uitleg geven over de bewerkingen van oergranen zoals bijvoorbeeld Emmertarwe. Tevens vertelde Nick Oud over zijn ervaringen om zo'n bier te brouwen.
 • De ALV met als aanvulling een presentatie over de wedstrijdbieren van 2023, te weten: Pale Ale en Imperial Stout.
 • Spirits verkregen uit Wort,  Bert Tas legde uit hoe men  Whiskey stookt.
 • Brouwerij bezoek Klein Duimpje Hillegom, inclusief rondleiding.
 • De barbecue was weer in Lisserbroek. De barbecue werd verzorgd en bier werd voldoende meegebracht door eigen leden. 
 • Biermythes, een lezing door Roel Mulder over vooral onware verhalen in de bierwereld.
 • Reinigen en schoonmaken in de brouwerij een lezing door Maurice van Zielst, Firma Cleantech.
 • Keuren van de bieren van de clubkampioenschappen, waar 56 bieren te keuren waren.
 • Spijs en bier behelsde dit jaar ‘knoeien met bier’: biercocktails en uitreiking prijzen club-kampioenschappen.

Commissieactiviteiten van het afgelopen jaar

Er werden door de Brouwdagcommissie
 1. 4 gezamenlijke brouwdagen georganiseerd in Lisserbroek.
 2. De Clubkampioenschappen werden georganiseerd door de Clubkampioenschapcommissie.
 3. De Excursiecommissie organiseerde een excursie naar België, alwaar 2 brouwerijen bezocht werden: Vicaris en Het Nest
 4. De Redactiecommissie verzorgde ons clubblad, oplage zit rond de 385 stuks aan het eind van 2023 in 11 edities. 
 5. De Polderbokcommissie heeft ook dit jaar een prachtig bokbier gebrouwen bij brouwerij de 7 deugden.

Onze vereniging mag zich tevreden stellen met een groep vrijwilligers en leden die structureel een steentje bij dragen aan de activiteiten van onze vereniging binnen een of meerdere commissie of op andere manieren. Dit is een groep waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds is er een aantal commissies die nieuwe actieve leden kan gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige en soms leerzame bezigheden zijn. 

Met het bovenstaand overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering  jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,
Nico de Boer
Secretaris

Terug naar overzicht