Terug naar overzicht

Uitnodiging ALV 2021

tww februari 2021
Door: Erik Deelissen

Langs deze weg nodigt het bestuur van de amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke online gehouden zal worden op:

Vrijdag 26 februari 2021, 20:00 uur

De agenda voor de ALV 2021 is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring verslag ALV 28 maart 2020
 4. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2020
 5. Financiële verslaglegging
  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie
  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2021
  3. Begroting 2021
 6. Bestuursverkiezing
  1. Walter Bakker treedt af als bestuurslid en penningmeester en zal in de loop van het komende jaar vervangen worden
  2. Erik Deelissen treedt af als bestuurslid en secretaris en zal in de loop van het komende jaar vervangen worden
 7. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur
 8. Bestuursbeleid 2021
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Namens het bestuur,
Erik Deelissen
secretaris.

Terug naar overzicht