Terug naar overzicht

Verslag van de ALV, 23 februari 2018

tww maart 2019
Door: Erik Deelissen

23 februari 2018, in de Boerderij te Hoofddorp

Aanwezig: 40 leden, + 0 ereleden.

 1. Opening  (20:40)
  De voorzitter opent de vergadering

 2. Vaststelling van de agenda.  (20:41)
  Geen wijzigingen of aanvullingen.

 3. Vaststelling stemcommissie  (20:42)
  De stemcommissie voor deze vergadering bestaat uit Titus Rinia en Cor Jol.

 4. Goedkeuring verslag ALV 24 februari 2017  (20:43)
  De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2017.

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2017. (20:44)
  Met algemene stemmen wordt het jaarverslag van het bestuur goedgekeurd.

 6. Financiële verslaglegging  (20:45)

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen kascontrole commissie.
   Walter Bakker geeft een toelichting op de balans.
   Wilfred van der Heijden leest de verklaring voor met de bevindingen van de kascontrolecommissie; hierbij verklaarden de leden Jack van Moorselaar, Yoeri Sanstra en Wilfred van der Heijden dat zij de balans van 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichtingen akkoord hebben bevonden.

  2. Verkiezing kascontrole commissie 2018
   Tot de kascontrolecommissie 2018 zijn benoemd: Wilfred van der Heijden, Hank Lucas en reserve Frans Bolleboom.

  3. Begroting 2018
   Walter Bakker geeft toelichting op de begroting over 2018.

 7. Bestuursverkiezing. (21:02)

  1. Herverkiezing van Theo van Eijden als bestuurslid en voorzitter.
   40 leden voor, 0 tegen, 0 blanco.

  2. Herverkiezing van Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester.
   40 leden voor, 0 tegen 0, blanco.

  3. Herverkiezing van Nico van Kampen als bestuurslid.
   40 leden voor, 0 tegen 0, blanco.

 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur. (21:16)

  1. Bestuur vraagt de leden of wij de jaarlijkse barbecue nog wel moeten laten doorgaan i.v.m. het lage aantal aanmeldingen de afgelopen jaren.
   Reacties zijn dat de barbecue plaatsvindt te dicht op de zomervakantie en de locatie te ver weg ligt van het openbaar vervoer. Na een stemming is een overgrote meerderheid van mening dat wij met de barbecue moeten doorgaan.

  2. Na een succesvol hop-en-gistproject willen de meeste leden weer zoiets gaan doen.
   Gevraagd werd wie deze kar gaat trekken.
   De navolgende leden meldden zich aan: Hank Lucas, Sophie de Boer, Ben Jacobs, Daniël Eisinger, Edwin de Redelijkheid en Fred Meester.

  3. Voor de gistcursus nog geen datum bekend. Cor Jol heeft nog assistentie nodig, voorkeur met laboratoriumopleiding of ervaring daarmee. Alex Bosman geeft aan dat zijn vrouw Marja laboratoriumervaring heeft en hier aan wil meewerken.

  4. Vraag van Sophie de Boer: kijken jullie naar andere verenigingen?
   Antw: Ja dat doen wij. We ontvangen clubbladen van de Roerstok en de Deltabrouwers. Recent is er overleg geweest met het Kennemer wijn- en biergilde uit Heemskerk en de Bierkaai uit Amsterdam.

  5. Vraag van Hank Lucas: bestaat er overleg tussen de verschillende bierbrouwverenigingen en kunnen we samenwerking zoeken met bijvoorbeeld Craft.
   Antw: Tot voor een aantal jaar geleden bestond het LABO (Landelijke Amateur Bierbrouwers Overleg), maar dit is een stille dood gestorven. Samenwerking met Craft zullen we bespreken tijdens een bestuursvergadering.

  6. Vraag Ben Uijtenhaak: De oude clubbladen die over zijn, kunnen wij die bij John Westerveld neerleggen in zijn winkel?
   Antw: Dat kun je doen.

  7. Vraag onbekend lid: Gaan jullie nogmaals een moutmolen project opstarten?
   Antw: Neen, de moutmolens zijn tegenwoordig niet voor een aanvaardbare prijs te produceren.

  8. Vraag onbekend lid: Verhuur van materiaal om te brouwen.
   Antw: Dat hebben we als vereniging ooit wel gedaan maar daar was geen vraag meer naar en daarom zijn we ermee gestopt.

  9. Het bestuur zoekt naar een extra bestuurslid, belangstellenden kunnen zich bij het bestuur melden. Opmerking van Jaap Kamp: dan zijn jullie met een even aantal, is dat wel verstandig want met stemmen kun je wel eens geen meerderheid krijgen.
   Antw: alles gaat in goed overleg binnen het bestuur en we hebben er behoefte aan om de bestuursleden uit te breiden om wel twee redenen.

   • Verjonging binnen het bestuur.

   • De taken van een bestuurslid zijn zo tijdrovend dat we een extra bestuurslid nodig hebben om alle taken die het besturen van een vereniging met zich meebrengt in goede orde te laten verlopen.

 9. Bestuursbeleid 2018. (21:36)
  De voorzitter licht het bestuursbeleid voor het komende jaar toe. Het bestuursbeleid wordt gepubliceerd in het clubblad van maart 2018.

 10. Rondvraag.  (21:53).
  Er kwamen geen vragen naar voren.

 11. Sluiting. (21:54).
  De voorzitter sluit de vergadering om 21:54 en bedankt de aanwezige leden voor de belangstelling

Terug naar overzicht