Terug naar overzicht

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2019

tww maart 2019
Door: Erik Deelissen

Langs deze weg nodigt het bestuur van de amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:
 
Vrijdag 22 maart 2019, 20:00 uur in “De Boerderij” te Hoofddorp
 
De agenda voor de ALV 2019 is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda.
 3. Benoeming stemcommissie.
 4. Goedkeuring verslag ALV 23 februari 2018.
 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van 't Wort Wat! over 2018.
 6. Financiële verslaglegging:
  • Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie.
  • Verkiezing kascontrolecommissie 2019.
  • Begroting 2019.
 7. Bestuursverkiezing
  • Herverkiezing Erik Deelissen als bestuurslid en secretaris.
  • Herverkiezing Jan Wurpel als bestuurslid algemeen.
  • Herverkiezing Hank Lucas als bestuurslid algemeen.
 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur
 9. Bestuursbeleid 2019.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Namens het bestuur,
 
Erik Deelissen
secretaris.

Terug naar overzicht