Terug naar overzicht

Verslag van de Algemene Leden Vergadering 24 februari 2017

tww februari 2018
Door: Erik Deelissen

Verslag van de Algemene Leden Vergadering

24 februari 2017, in de Boerderij te Hoofddorp

Aanwezig: 41 leden, + 2 ereleden.

 1. Opening (20:38)
  De voorzitter opent de vergadering.
 2. Vaststelling van de agenda. (20:40)
  Geen wijzigingen of aanvullingen.
 3. Vaststelling stemcommissie (20:41)
  De stemcommissie voor deze vergadering bestaat uit Edwin de Redelijkheid en Jacques Stricker.
 4. Goedkeuring notulen ALV 4 maart 2016 (20:42)
  De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2016.
 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2016. (20:43)
  Met algemene stemmen wordt het jaarverslag van het bestuur goedgekeurd.
 6. Financiële verslaglegging (20:44)
  1. Goedkeuring financieel jaarverslag inclusief bevindingen kascontrole commissie.
   Walter Bakker geeft een toelichting op de balans.
   Erik Deelissen leest de verklaring voor met de bevindingen van de kascontrolecommissie; hierbij verklaarden de leden Jack van Moorselaar en Yoeri Sanstra dat zij de balans van 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichtingen akkoord hebben bevonden.
  2. Verkiezing kascontrole commissie 2017
   Tot de kascontrolecommissie 2017 zijn benoemd: Yoeri Sanstra, Wilfred van der Heijden en Jack van Moorselaar.
  3. Begroting 2017: Walter Bakker geeft toelichting op de begroting over 2017.
 7. Bestuursverkiezing. (21:00)
  1. Herverkiezing van Erik Deelissen als bestuurslid en secretaris; 39 leden voor; 0 tegen; 0 blanco.
  2. Herverkiezing van Jan Wurpel als bestuurslid; 39 leden voor; 0 tegen; 0 blanco.
 8. Goedkeuring invoeren incasso machtigingen voor contributie inning, en het opheffen van de gistbank. (21:03)
  1. Invoering incasso machtigingen; 37 voor; 1 blanco.
  2. Opheffen gistbank; 29 voor; 5 blanco
 9. Bestuursbeleid 2017. (21:20)
  De voorzitter licht het bestuursbeleid voor het komende jaar toe. Het bestuursbeleid wordt gepubliceerd in het clubblad van maart 2017.
 10. Rondvraag

De volgende vragen/opmerkingen kwamen naar voren:

 1. Invoeren van brouwbuddy plus tijdens brouwdagen. Dat is voor leden die geen ervaring hebben met bierbrouwen en een ervaren brouwer willen helpen tijdens de brouwdag.
 2. Voorrang geven aan leden voor de brouwcursus, gaan de cursus vullen met 75% leden en 25 procent niet leden.
 3. Of er nog een cursus voor gevorderden komt. Antw: daarvoor is de kwaliteitscommissie voor in het leven geroepen.
 4. Meer brouwdagen organiseren. Antw: wij organiseren 4 brouwdagen per jaar, invoering van 6 brouwdagen hangt af van een aantal factoren. Beschikbaarheid van de locatie in Lisserbroek, meer vrijwilligers nodig die een handje helpen bij de brouwdagen. Ook worden er strengere regels toegepast met betrekking op de veiligheid. Denk aan het open houden van vluchtroutes, juiste brandblusapparatuur beschikbaar en de brouwers gebruik maken van de juiste gasflessen en gekeurde slangen en appendages.
 1. Sluiting. (21:58).

De voorzitter sluit de vergadering om 21:58 en bedankt de aanwezige leden voor de belangstelling

Terug naar overzicht