Terug naar overzicht

Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2018

tww februari 2018
Door: Erik Deelissen

Langs deze weg nodigt het bestuur van de amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:
 
Vrijdag 23 februari 2018, 20:00 uur in “De Boerderij” te Hoofddorp
 
De agenda voor de ALV 2018 is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda.
 3. Benoeming stemcommissie.
 4. Goedkeuring verslag ALV 24 februari 2017.
 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2017.
 6. Financiële verslaglegging:
  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie.
  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2018.
  3. Begroting 2018.
 7. Bestuursverkiezing
  1. Herverkiezing Theo van Eijden als bestuurslid en voorzitter.
  2. Herverkiezing Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester.
  3. Herverkiezing Nico van Kampen als bestuurslid algemeen..
 8. Algemene discussie n.a.v. inbreng van leden en voorstellen van het bestuur
 9. Bestuursbeleid 2018.
 10. Rondvraag.
 11. Sluiting.

Namens het bestuur,
Erik Deelissen

Secretaris.

Terug naar overzicht