Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2017

tww januari 2018
Door: Erik Deelissen

Met het hierna volgende verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat! Een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2017. Het jaar 2017 is voor ’t Wort Wat! weer een uitstekend en actief jaar geweest. Het bestuur bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging. Naast oudgedienden hebben wij ook nieuwe leden binnen de actieve commissies mogen verwelkomen.

Bestuursbeleid

Het ledental eind 2017 is 339 leden, een bescheiden groei vergeleken met vorig jaar. Gelijk aan vorig jaar willen we ons niet richten op verdere groei, als bestuur richten we ons op stabiliteit. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk proeven en beoordelen van bier, met name bieren die op één van de gezamenlijke brouwdagen zijn gebrouwen. Ook andere bieren kunnen meegenomen worden om beoordeeld te worden.

De georganiseerde activiteiten moeten altijd het doel van de vereniging dienen. Dit doel is bij oprichting vastgesteld als: “het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen van kennis daarover”. Dit jaar hebben we het beleid uitgewerkt aan de hand van drie kernbegrippen: Activiteiten, voor en door de leden en bierkwaliteit. Het doel is om aan elk van deze kernbegrippen een invulling te geven.

Activiteiten

De activiteiten die we als vereniging organiseren hebben voor een deel een jaarlijks terugkerend karakter. De maandelijkse clubavonden met sprekers, clubwedstrijden en de BBQ. Ook de excursie, gistcursus en de brouwcursus zijn hier een onderdeel van. Omdat het zelf brouwen van bier centraal staat, hebben we het aantal gezamenlijke brouwdagen met 2 uitgebreid naar 6 maal per jaar. We proberen hier een variatie in aan te brengen om zowel de jonge als oudere leden te interesseren.

Voor en door de leden

Dit gaat niet vanzelf, maar toch zijn er altijd weer genoeg leden te vinden die zich voor de goede zaak willen inzetten. Ondanks de taken die gedaan moeten worden blijkt dat het gezamenlijk organiseren van activiteiten altijd een gezellige bezigheid is en ook nieuwe vriendschappen oplevert. Het doel is dat alle activiteiten die de club organiseert door diverse kleine groepen leden worden georganiseerd. Dit zijn de commissies; zij krijgen daarbij veel vrijheid om hun plan en/of doel te verwezenlijken. Als bestuur staan we altijd open voor nieuwe initiatieven. Er is bij diverse commissies ruimte voor nieuwe commissieleden, die op hun beurt weer nieuwe ideeën kunnen inbrengen.

Kwaliteit

Met het kernbegrip “kwaliteit”, hebben we aandacht besteed aan de kwaliteit van het brouwproces en de smaak van het bier dat dit opleverde. Hieraan geven we invulling door De Proeftafel. Met het gezamenlijk met de brouwers proeven van op brouwdagen gebrouwen bieren, proberen we te achterhalen waardoor eventuele afwijkingen zijn ontstaan. Op deze wijze is men in staat zijn/haar bier te verbeteren. Deze proeftafel is een vast onderdeel van onze clubavonden geworden.

Het clubkampioenschap is verdeeld over twee avonden, zodat we ruim de tijd hebben om de leden onder begeleiding van een keurmeester de bieren te laten beoordelen. Dit keuren levert veel discussie op en ook veel inzicht in de gebrouwen bieren. Ook de maandbieren en de daarbij behorende strijd om de Wisselkei stimuleert de leden om goede bieren te maken. De kwaliteitscommissie is dit jaar actief geweest en heeft diverse onderzoeken gedaan en presentaties gegeven welke erop gericht zijn om de kwaliteit van onze zelfgebrouwen bieren door voorlichting en onderzoek te verbeteren, zoals de presentatie over onderzoek naar donkere mouten en naar schuim.

Ook de gadgetcommissie is actief geweest en dit resulteerde in de ontwikkeling en productie van de vergistingsmeter. Diverse andere projecten staan nog op stapel.

Ten slotte

We zijn van mening met dit voortgezette beleid de vereniging steeds interessant te houden voor alle leden. Dit kon natuurlijk alleen mogelijk gemaakt worden door leden die actief hun steentje hebben bijgedragen.

Het bestuur in 2017

Tijdens de ALV op 24 februari 2017 zijn Jan Wurpel als bestuurslid en Erik Deelissen als bestuurslid en secretaris herkozen. Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter
Plv. Penningmeester

Theo van Eijden

Mediacommissie
Brouwcursuscommissie
Proeftafelcommissie

Secretaris

Erik Deelissen

Excursiecommissie
Polderbokcommissie
Bibliotheekcommissie

Penningmeester

Walter Bakker

Clubkampioenschapcommissie
Kascommissie
Gistcursuscommissie
Kwaliteitscommissie

Algemeen bestuurder
Plv. Voorzitter

Jan Wurpel

Clubhuiscommissie
Inkoopcommissie
Fotografencommissie.

Algemeen bestuurder
Plv. Secretaris

Nico van Kampen

Gistbankcommissie
Brouwdagcommissie
Gadgetcommissie.

Wij hebben dit jaar van 36 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 85 nieuwe leden. Tevens hebben we afscheid genomen van 3 donateurs en hebben zich 5 nieuwe donateurs aangemeld. Op dit moment (peildatum: 31 december 2017) hebben we 339 leden, waarvan 2 ereleden. Tevens hebben wij 14 donateurs binnen onze vereniging.
De gemiddelde leeftijd van onze leden is 51 jaar, het jongste lid is 20 jaar oud en de oudste 80 jaar.

Clubavonden in 2017

Er zijn dit jaar 11 clubavonden gehouden, waarvan eenmaal op locatie.

 • Presentatie Brouwhulp (programma van Adri Otten);
 • Algemene Leden Vergadering (ALV), presentatie excursie commissie;
 • Desinfectie en reiniging door Frank van Nimwegen (Diversey);
 • Presentatie kwaliteitscommissie over experimenten met donkere mouten, late hopping en no-sparge en presentatie biertype Dubbel door Renko Kuperus;
 • Keuring bieren clubkampioenschappen;
 • Presentatie Nick Oud over de vormgeving van het bieretiket en presentatie over schuim door Gerry Uijtenhaak;
 • BBQ in Lisserbroek;
 • Clubavond bij brouwerij Klein Duimpje in Hillegom;
 • Presentatie van Jos Haeck van mouterij de Swaen;
 • Keuring bieren clubkampioenschappen;
 • Food pairing bier met vis.

Commissie activiteiten van het afgelopen jaar

 • 5 gezamenlijke brouwdagen georganiseerd;
 • Een clubbarbecue;
 • 2 brouwcursussen gegeven aan 24 cursisten;
 • Clubkampioenschappen georganiseerd;
 • Excursie naar Rotterdam, brouwerij de Pelgrim, brouwerij Noordt en afzakkertje bij de Kaapse brouwers;
 • Elke clubavond de Bibliotheek commissie aanwezig;
 • Elke clubavond de Inkoopcommissie aanwezig met pakketten van de maand en andere bestellingen;
 • Clubhuis commissie verzorgde de clubavonden en club barbecue;
 • Fotografen commissie maakte reportages van activiteiten van onze club;
 • Redactie commissie verzorgde ons clubblad, oplage zit rond de 380 stuks in 11 edities.

Onze vereniging mag zich verheugen op een groot aantal vrijwilligers. Veertig leden dragen structureel een steentje bij aan onze vereniging binnen een of meerdere commissie of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds is er een aantal commissies die nieuwe actieve leden kan gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige bezigheden zijn. Jaarlijks bedankt het bestuur namens alle leden deze vrijwilligers voor hun inzet met een versnapering.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering op 23 februari jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,
Erik Deelissen
Secretaris

Terug naar overzicht