Terug naar overzicht

Van het bestuur, maart 2017

tww maart 2017
Door: Jan Wurpel

Als ik deze column schrijf zijn de eerste tekenen van een naderende lente zichtbaar en hoorbaar. De winter is op zijn retour en de vogels fluiten al weer vroeg in de ochtend. Bij mij staat er een lentebok te pruttelen in het gistvat, dus ik hoop dit bier op tijd klaar te hebben als het echt wat warmer gaat worden. We hebben nog maar drie volle maanden te gaan voordat we als vereniging er een dikke maand tussenuit gaan voor het zomerreces. Dus velen van jullie zullen binnenkort nog wel de nodige biertjes gaan brouwen, voordat het te warm gaat worden voor die brouwers die nog niet beschikken over een geregelde klimaatkast. Maar goed, laten we eerst even terugkijken naar de afgelopen clubavond en de komende twee clubavonden.

Afgelopen clubavond

De afgelopen clubavond van 24 februari stond in het teken van de Algemene Leden Vergadering en het houden van een uitgebreide proeftafel. De avond werd door zo’n 45 leden bezocht, waarvan 43 leden actief deelnamen aan de ALV. Toch wel wat minder dan de 90 leden die er de maand ervoor aanwezig waren. Zaken die aan de orde kwamen die werkelijk in het oog sprongen waren de zeer gezonde financiële status van de vereniging, de herverkiezing van de bestuursleden Erik Deelissen en Jan Wurpel. Verder de opheffing van de gistbank, door het bestuur voorgelegd, en door de leden aangenomen. Dit laatste is ingegeven door het feit dat de commissie die de gistbank onderhield slecht bemenst is, er weinig vraag was naar de gisten en de grote variëteit aan gisten die tegenwoordig bij de bekende leveranciers verkrijgbaar zijn.

Ook de inning van de contributie is aan de orde gekomen. Het bestuur heeft het voorstel ingebracht om de jaarlijkse contributie via een incassomachtiging te gaan innen. Dit scheelt de penningmeester significant veel werk om de contributie op tijd te innen. Het komt erop neer dat een ieder een concept machtigingsformulier krijgt, dat na akkoord ondertekend wordt om de vereniging het recht te geven de contributie jaarlijks via een incasso te innen. Dit betekent dat je daadwerkelijk lid bent als die machtiging getekend door de penningmeester terug ontvangen is. Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden om ruim van te voren, op een volgend jaar, de machtiging in te trekken.

Vragen van leden

Uit de rondvraag bij de ALV kwam een aantal onderwerpen aan de orde.

  • De brouwbuddy tijdens de gezamenlijke brouwdagen. Het invoeren van de brouwbuddy is bedoeld om ondersteuning te verlenen aan beginnende, onervaren brouwers tijdens de brouwdagen. Zij brouwen naast, of met een ervaren brouwer mee, die hen in het brouwproces meeneemt. Dat betekent dat er buiten de personen die om een brouwbuddy vragen er ook ervaren brouwers moeten zijn die als brouwbuddy willen fungeren. De coördinator van de brouwdagen inventariseert de behoefte aan brouwbuddies en het aantal ervaren brouwers die brouwbuddy willen zijn en stemt dit met de betrokken personen af. We gaan voorrang verlenen aan eigen leden die nog een brouwcursus willen volgen. Dit om te voorkomen dat we ‘nee’ moeten verkopen aan mensen die lid geworden zijn, of al waren, en de behoefte voelen om aan een brouwcursus deel te nemen. Bij nieuwe cursussen zal initieel 75% van de capaciteit worden gereserveerd voor leden.
  • Op de vraag of er nog een cursus komt voor gevorderde brouwers is het antwoord dat daar nu juist de ‘Kwaliteitscommissie’ voor in het leven geroepen is. Deze zal in maart tijdens de clubavond al met de eerste resultaten naar buiten komen.
  • Verder wordt ook nog de wens naar voren gebracht om het aantal brouwdagen te gaan verhogen. Het bestuur vindt echter dat dat dan wel een intensivering betekent van de activiteiten rondom het organiseren van die brouwdagen. Het hangt van een aantal factoren af, zoals onder andere de beschikbaarheid van de locatie waar gebrouwen wordt, het aantal handen van vrijwilligers dat beschikbaar is, benodigd om een brouwdag te faciliteren. Daarnaast zal er meer aandacht gegeven worden aan veiligheid tijdens de brouwdagen. Hierbij moet gedacht worden aan de beschikbaarheid van brandblusapparatuur, het op orde zijn van gasbranders, gasflessen en gekeurde gasslangen en appendages. Het bestuur wenst dat hierop wordt toegezien.

Komende clubavond

De komende clubavond op 31 maart zal, in tegenstelling tot eerdere publicaties, gaan over schoonmaken en ontsmetten van brouwapparatuur en flessen en de middelen die daarbij gebruikt worden. Onze voorzitter heeft een professional op dit gebied uitgenodigd om een lezing te komen houden over dit onderwerp. Een zeer belangrijk onderwerp voor ons brouwers. Frank van Nimwegen is de man die de presentatie gaat verzorgen. Frank is werkzaam ben bij een bedrijf dat deze middelen levert en zal een inhoudelijk en onderhoudend verhaal houden, waarbij hij zijn kennis en ervaring aan ons zal overdragen. Frank is van oorsprong in 1982 afgestudeerd als medisch- en moleculair microbioloog. Dat belooft zeker een interessante avond te worden

De clubavond van 28 april

Deze avond zal in het kader staan van de eerste studie-ervaringen die de Kwaliteitscommissie opgedaan heeft met een aantal brouwsels op basis van één recept, waarbij steeds een andere variabele gewijzigd heeft. Deze verschillende benaderingen zijn afkomstig uit het boek ‘Brewing better Beer’ van de auteur Gordon Strong, een deskundige op het gebied van het jureren van bieren in de Verenigde Staten. De kwaliteitscommissie zal een presentatie geven over het totstandkomen van de brouwsels en deze laten proeven, om te kunnen ervaren waarin de verschillen zitten en hoe deze zijn ontstaan. Verder kunnen de bieren voor het clubkampioenschap klasse A en C worden ingeleverd.

Terug naar overzicht