Terug naar overzicht

Verslag van de Algemene Leden Vergadering, maart 2016

tww februari 2017
Door: Erik Deelissen

4 maart 2016, in de Boerderij te Hoofddorp

Aanwezig: 46 leden, + 1 erelid.

 1. Opening (20:21)
  De voorzitter opent de vergadering

 2. Vaststelling van de agenda (20:23)
  Geen wijzigingen of aanvullingen.

 3. Vaststelling stemcommissie (20:24)
  De stemcommissie voor deze vergadering bestaat uit Jan Kraan en Ed de Graaf.

 4. Goedkeuring notulen ALV 6 maart 2015 (20:25)
  De ALV gaat unaniem akkoord met het verslag van de ALV 2015.

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van ’t Wort Wat! over 2014 (20:26)
  Met algemene stemmen wordt het jaarverslag van het bestuur goedgekeurd.

 6. Financiële verslaglegging (20:27)

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen kascontrolecommissie.
   Walter Bakker geeft een toelichting op de balans. Gery Uijtenhaak leest de verklaring voor met de bevindingen van de kascontrolecommissie. Hierbij verklaarden de leden Gerry Uijtenhaak en Ernst de Moor dat zij de balans van 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichtingen akkoord hebben bevonden.

  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2016
   Tot de kascontrolecommissie 2016 zijn benoemd: Yoeri Sanstra en Wilfred van der Heijden, alsmede Jack van Moorselaar als reservelid.

  3. Begroting 2016
   Walter Bakker geeft toelichting op de begroting over 2016.

 7. Bestuursverkiezing (20:34)

  1. Herverkiezing van Theo van Eijden als bestuurslid en voorzitter
   40 leden voor, 0 blanco.

  2. Herverkiezing van Walter Bakker als bestuurslid en penningmeester
   39 leden voor, 1 blanco.

  3. Herverkiezing van Nico van Kampen als bestuurslid
   39 leden voor, 1 blanco.

 8. Bestuursbeleid 2016 (20:37)
  De voorzitter licht het bestuursbeleid voor het komende jaar toe. Het bestuursbeleid wordt gepubliceerd in het clubblad van maart 2016.

 9. Rondvraag (21:10).
  De volgende vragen kwamen naar voren:

  1. Edwin de Redelijkheid: er staat in het reglement van de clubkampioenschappen dat de klasse V fruitbieren zijn.

  2. Nick Oud: Naar welke brouwerij gaan we in Amsterdam.

  3. Jean-Pierre Bylard over de uitdaging wie de mooiste roerstok heeft, maar de weinige aanmeldingen die zijn binnengekomen. In overleg met bestuur wordt hiermee gestopt. Vraagt de volgende clubavond eigen roerstokken mee te nemen.

  4. Theo van de Voorde: vond de foodpairing avonden gehouden door het bestuur geslaagde clubavonden, verzoekt meer van deze clubavonden te houden.

  5. Erik Bakker: smaakafwijkingen in bier interessant, zet dat weer op de agenda.

  6. Frank Huitema: zo min mogelijk zuurstof inslag in je bier en hoe doe je dat.

  7. Nico de Boer: creativiteit kun je niet kwijt in de V klasse.

  8. Yoeri Sanstra: de stijlklassen doorlopen.

  9. Gery Uijtenhaak: is het mogelijk dat ene fles bier geïnfecteerd is en de andere fles niet, beide flessen komen uit dezelfde batch commercieel bier.

 10. Sluiting (21:19).
  De voorzitter sluit de vergadering om 21:19 en bedankt de aanwezige leden voor de belangstelling

Terug naar overzicht