Terug naar overzicht

Uitnodiging algemene ledenvergadering 2017

tww februari 2017
Door: Erik Deelissen

UITNODIGING

 

Algemene ledenvergadering 2017

 

Langs deze weg nodigt het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! haar leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

 

Vrijdag 24 februari 2017, 20:00 uur in De Boerderij’ te Hoofddorp

 

De agenda voor de ALV 2017 is als volgt:

 

 

 1. Opening.

 2. Vaststelling agenda.

 3. Benoeming stemcommissie.

 4. Goedkeuring verslag ALV 4 maart 2016.

 5. Goedkeuring jaarverslag van het bestuur van 't Wort Wat! over 2016.

 6. Financiële verslaglegging:

  1. Goedkeuring financieel jaarverslag, inclusief bevindingen van de kascontrolecommissie.

  2. Verkiezing kascontrolecommissie 2017.

  3. Begroting 2017.

 7. Bestuursverkiezing.

  1. Herverkiezing Erik Deelissen als bestuurslid en secretaris.

  2. Herverkiezing Jan Wurpel als bestuurslid.

 8. Overige bestuurszaken

  1. Goedkeuring uitgave van incasso machtigingen voor contributie inning.

  2. Is het voortbestaan van de gistbank gerechtvaardigd.

 9. Bestuursbeleid 2017.

 10. Rondvraag.

 11. Sluiting.

 

Namens het bestuur,

Erik Deelissen

secretaris.

Terug naar overzicht