Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2016

tww januari 2017
Door: Erik Deelissen

Amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat!

Met het hierna volgende verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging 't Wort Wat! Een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2016. Het jaar 2016 is voor ’t Wort Wat! weer een uitstekend en actief jaar geweest. Het bestuur bedankt een ieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging. Naast oudgedienden hebben wij ook nieuwe leden binnen de actieve commissies mogen verwelkomen.

Bestuursbeleid

Het ledental begin 2017 is 289 leden, een bescheiden groei vergeleken met vorig jaar. Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging niet meer groeien, als bestuur richten we ons op stabiliteit. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk proeven en beoordelen van bier, met name van bieren die op één van de vier gezamenlijke brouwdagen zijn gebrouwen, maar ook andere bieren kunnen worden meegenomen om te worden beoordeeld. De Proeftafel zal een vast onderdeel zijn van de clubavond.

De georganiseerde activiteiten moeten altijd het doel van de vereniging dienen dat bij oprichting is vastgesteld: ‘het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen van kennis daarover’. Dit jaar hebben we het beleid uitgewerkt aan de hand van drie kernbegrippen: ‘Activiteiten’, ‘Voor en door de Leden’ en ‘Bierkwaliteit’. Het doel is om aan elk van deze kernbegrippen een invulling te geven.

Activiteiten

De activiteiten die we als vereniging organiseren hebben voor een deel een jaarlijks terugkerend programma. De maandelijkse clubavonden met sprekers, clubwedstrijden en de BBQ. Ook de brouwdagen, excursie, gistcursus en de brouwcursus zijn hier een onderdeel van. We proberen hier variatie in aan te brengen om zowel de jonge als oudere leden te interesseren.

Voor en door de leden

Dit gaat niet vanzelf maar toch zijn er altijd weer genoeg leden te vinden die zich voor de goede zaak willen inzetten. Ondanks de taken die gedaan moeten worden, blijkt dat het gezamenlijk organiseren van activiteiten altijd een gezellige bezigheid is en ook nieuwe vriendschappen oplevert. Het doel is dat alle activiteiten die de club organiseert door diverse kleine groepen leden worden georganiseerd. Dit zijn de commissies, zij krijgen daarbij veel vrijheid om hun plan en of doel te verwezenlijken. Als bestuur staan we altijd open voor nieuwe initiatieven. Er is bij diverse commissies ruimte voor nieuwe commissieleden die op hun beurt weer nieuwe ideeën kunnen inbrengen.

Kwaliteit

Met het kernbegrip ‘kwaliteit’, hebben we aandacht besteed aan de kwaliteit van het brouwproces, en de smaak van het bier dat dit opleverde. Hieraan geven we invulling door De Proeftafel. De bieren van de brouwdagen die we gezamenlijk met de brouwers proeven en daarbij proberen we te achterhalen waardoor afwijkingen kunnen zijn ontstaan. Op deze wijze is men instaat zijn bier te verbeteren. Deze proeftafel is een vast onderdeel van onze clubavonden geworden. De clubkampioenschap is verdeeld over twee avonden zodat we ruim de tijd hebben om de leden onder begeleiding van een keurmeester de bieren te laten beoordelen. Dit keuren levert veel discussie op en ook veel inzicht in de gebrouwen bieren. De maandbieren en de daarbij behorende wedstrijd om de Wissel Kei stimuleert de leden om goede bieren te maken. De kwaliteitscommissie is dit jaar voor het eerst actief en zal de kwaliteit van onze zelf gebrouwen bieren door voorlichting en onderzoek verbeteren.

Ten slotte

We zijn van mening met dit voortgezette beleid de vereniging steeds interessant te houden voor alle leden. Dit kon natuurlijk alleen mogelijk gemaakt worden door leden die actief hun steentje hebben bijgedragen.

Het bestuur in 2016

Tijdens de ALV op 4 maart 2016 zijn Theo van Eijden herkozen als bestuurslid en voorzitter, Walter Bakker als bestuurlid en penningmeester en Nico van Kampen als bestuurslid. Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

 

Functie

Naam

Aandachtsgebied

Voorzitter

Plv Penningmeester

Theo van Eijden

Mediacommissie

Brouwcursuscommissie

Proeftafelcommissie

Secretaris

Erik Deelissen

Excursiecommissie

Polderbokcommissie

Bibliotheekcommissie

Penningmeester

Walter Bakker

Clubkampioenschapcommissie

Kascommissie

Gistcursuscommissie

Kwaliteitscommissie

Algemeen bestuurder

Plv Voorzitter

Jan Wurpel

Clubhuiscommissie

Inkoopcommissie

Fotografencommissie

Algemeen bestuurder

Plv Secretaris

Nico van Kampen

Gistbankcommissie

Brouwdagcommissie

Gadgetcommissie

Wij hebben dit jaar van 24 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 43 nieuwe leden. Tevens hebben zich 3 nieuwe donateurs gemeld, en hebben we afscheid genomen van

1 donateur. Op dit moment (peildatum: 31 december 2016) hebben we 289 leden waarvan 2 ereleden en 13 donateurs. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 51 jaar, het jongste lid is 24 jaar oud en de oudste 80 jaar.

Clubavonden in 2016

Er zijn dit jaar 11 clubavonden gehouden waarvan eenmaal op locatie;

 • Bier tapas (Bapas) en klein koud buffet
 • ALV en presentatie Gadget en Kwaliteitscommissie, presentatie excursie commissie
 • Clubavond op lokatie, Brouwerij het Uiltje in de Waarderpolder
 • Lezing Jan Willem den Hartog van brouwerij Lindenboom, invloed van O2 in alle stadia van het brouwproces
 • Presentatie bieren clubkampioenschap Quadrupel door Gery Uytenhaak en Alt door Theo van de Voorde
 • Presentatie Ard Jan Grimbergen over gist, suikermetabolisme en groeicondities
 • BBQ in Lisserbroek
 • Presentatie door Roel Mulder over verloren bieren
 • Clubkampioenschappen
 • Bier en worst pairing

Commissieactiviteiten van het afgelopen jaar

 • Er zijn 4 gezamenlijke brouwdagen georganiseerd
 • Een club barbecue
 • 2 brouwcursussen gegeven aan 24 cursisten
 • Clubkampioenschappen georganiseerd
 • Excursie naar België, brouwerij Vandenbossche en brouwerij Timmermans
 • Elke clubavond de Bibliotheek commissie aanwezig
 • Elke clubavond de Inkoopcommissie aanwezig met pakketten van de maand en andere bestellingen
 • Clubhuis commissie verzorgde de clubavonden en club barbecue
 • Fotografen commissie maakte reportages van activiteiten van onze club
 • Redactie commissie verzorgde ons clubblad, oplage zit rond de 350 stuks in 11 edities

Onze vereniging mag zich verheugen op een groot aantal vrijwilligers, veertig leden dragen structureel een steentje bij aan onze vereniging binnen een of meerdere commissie of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds zijn er een aantal commissies die nieuwe actieve leden kunnen gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige bezigheden zijn. Jaarlijks bedankt het bestuur namens alle leden deze vrijwilligers voor hun inzet met een versnapering.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering op 24 februari jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,

Erik Deelissen
Secretaris

Terug naar overzicht