Terug naar overzicht

Jaarverslag van het bestuur over 2019

tww januari 2020
Door: Erik Deelissen

Met dit verslag geeft het bestuur van de Amateurbierbrouwersvereniging ’t Wort Wat! een overzicht van de gebeurtenissen van het verenigingsjaar 2019.

Het jaar 2019 is voor ’t Wort Wat! weer een uitstekend en actief jaar geweest. Het bestuur bedankt eenieder die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor onze vereniging. Naast oudgedienden hebben wij ook nieuwe leden binnen de actieve commissies mogen verwelkomen.

Bestuursbeleid.

Het ledental eind 2019 is 335 leden en donateurs, Gelijk aan vorig jaar willen we als vereniging eigenlijk niet meer groter groeien, als bestuur richten we ons op beheersbaarheid qua grootte van het aantal leden. We hebben daarom onze promotieactiviteiten geminimaliseerd. We blijven nadruk leggen op het gezamenlijk brouwen, proeven en beoordelen van bier, en met name bieren die op één van de zes gezamenlijke brouwdagen worden gebrouwen.
Ook andere meegenomen bieren kunnen worden beoordeeld. De Proeftafel is een vast onderdeel van de meeste clubavonden. Daarnaast is er het Bier-van-de-maand, wat een door een clublid gebrouwen bier is dat op fust is gezet en op de clubavond getapt wordt. Beoordelingen van bieren is bedoeld om de brouwer handvatten te geven om de kwaliteit van zijn bieren te kunnen verbeteren.

De georganiseerde activiteiten dienen altijd in lijn te zijn met de doelstelling van de vereniging, wat bij oprichting vastgesteld is als: “het bevorderen van het zelf brouwen van bier, en het opbouwen en delen van kennis daarover”, dienen.

We zijn van mening met dit voortgezette beleid de vereniging steeds interessant te houden voor alle leden. Dit kon natuurlijk alleen mogelijk gemaakt worden door leden die actief hun steentje hebben bijgedragen.

Het bestuur in 2019

Tijdens de ALV op 22 maart 2019 zijn Jan Wurpel herkozen als bestuurslid, Hank Lucas als bestuurslid, Erik Deelissen als bestuurslid en secretaris.

Met deze samenstelling van het bestuur werden de taken in de maand maart als volgt verdeeld:

Functie Naam Aandachtsgebied
Voorzitter
Plv. Penningmeester
Theo van Eijden Mediacommissie
Brouwcursuscommissie
Proeftafelcommissie
Secretaris Erik Deelissen Excursiecommissie
Polderbokcommissie
Bibliotheekcommissie
Penningmeester Walter Bakker Clubkampioenschapcommissie
Kascommissie
Gistcursuscommissie
Kwaliteitscommissie
Algemeen bestuurder
Plv. Voorzitter
Jan Wurpel Clubhuiscommissie
Inkoopcommissie
Fotografencommissie
Algemeen bestuurder
Plv. Secretaris
Nico van Kampen Gistbankcommissie
Brouwdagcommissie
Gadgetcommissie
Algemeen bestuurder Hank Lucas ONK2019 commissie
Proeftuin commissie

Wij hebben dit jaar van 29 leden afscheid genomen, maar hebben een aanwas van 39 nieuwe leden. Wij hebben we afscheid genomen van 4 donateurs.
Op dit moment (peildatum: 31 december 2019) hebben we 335 leden waarvan 2 ereleden.
Tevens hebben wij 10 donateurs binnen onze vereniging.
De gemiddelde leeftijd van onze leden is 50 jaar, het jongste lid is 22 jaar oud en de oudste 82 jaar.
 
 
Clubavonden in 2019
 
Er zijn dit jaar 11 clubavonden gehouden.

 • Bieren van de Proeftuin gist experiment..
 • Craftbeer meets jenever, Laurens Speek van Hooghoudt jenevers.
 • Algemene ledenvergadering.
 • Presentatie waterontharders door Rob Hagen i.s.m. Arjen Verkerk van Ecomatch, presentatatie Emmer Oer Wit van Edwin de Redelijkheid.
 • Presentatie giststarter maken Frank Huitema en Theo van Eijden.
 • Presentatie invloed van temperatuur op de vergisting door Ard Jan Grimbergen.
 • Club barbecue te Lisserbroek viering 25 jarig bestaan van onze club.
 • Presentatie Belgische bieren door Ferdinand Meeus.
 • Clubkampioenschappen alle klassen.
 • Presentatie wethops door Carel Krol van Hollands Hophuis.
 • Food pairing Geuzebieren met tapa’s door Daniel Eissinger.
Commissie activiteiten van het afgelopen jaar
 • 6 gezamenlijke brouwdagen georganiseerd door de brouwdagcommissie in Lisserbroek.
 • Een club barbecue georganiseerd in Lisserbroek met live muziek
 • Polderbok gebrouwen bij brouwerij de 7 Deugden.
 • 2 brouwcursussen gegeven.
 • Clubkampioenschappen georganiseerd.
 • Keuringsweekeinde georganiseerd voor het ONK2019.
 • ONK2019 het evenement georganiseerd.
 • Elke clubavond de Bibliotheek commissie aanwezig.
 • Elke clubavond Brouwmaatje aanwezig voor de uitgave van bestelde Bier-van-de-Maand pakket en overig bestelde artikelen.
 • Clubhuis commissie verzorgde de clubavonden, club barbecue en Food en Geuzebier pairing.
 • Fotografen commissie maakte reportages van activiteiten van onze club.
 • Redactie commissie verzorgde ons clubblad, oplage zit rond de 360 stuks in 11 edities.

Onze vereniging mag zich tevreden stellen met een groot aantal vrijwilligers, veertig leden dragen structureel een steentje bij aan de activiteiten van onze vereniging binnen een of meerdere commissie of anderszins. Dit is een aantal waar we als vereniging best trots op mogen zijn. Maar nog steeds zijn er een aantal commissies die nieuwe actieve leden kunnen gebruiken. Ervaring leert dat dit vooral gezellige en soms leerzame bezigheden zijn. Jaarlijks bedankt het bestuur namens alle leden deze vrijwilligers voor hun inzet met een versnapering.

Met het bovenstaande overzicht hoopt het bestuur jullie voldoende te hebben geïnformeerd over beleid en activiteiten in het afgelopen jaar. Wij hopen dat dit tijdens de Algemene Leden Vergadering op 28 maart jullie goedkeuring kan krijgen.

Namens het bestuur,

Erik Deelissen
Secretaris


Terug naar overzicht