Terug naar overzicht

Clubkampioenschappen 2015, Reglement

tww maart 2015
Door: Jacques Stricker

DE INZENDING 2015

Aan de wedstrijd mag alleen worden deelgenomen door amateurbierbrouwers welke lid zijn van ‘t Wort Wat! en die de contributie hebben voldaan van het jaar van deelname.

 1. Voor deze kampioenschappen kunnen uitsluitend de volgende bieren worden ingezonden:

Klasse

Biertype 

Begin SG 

EBU 

EBC

Smaakomschrijving 

Commerciële voorbeelden  

 B

Oyster Stout

 1041 - 1059

21 - 35

200 - 450

Zeer zoet tot zoet, bitterig

Marston's Oyster Stout

 C

Single Hop IPA

 1044 - 1070

20 - 68

8 - 22

Gemiddeld tot sterke hoppigheid

Sierra Nevada, Flying Dog

 V

Vrije klasse

 ?

 ?

 ?

 ?

 ?

Ongeacht hetgeen vermeld staat in bovenstaande tabel, gelden de volgende bepalingen:

 • Klasse A: kleur < 30EBC en het alcohol percentage <= 6% ABV
 • Klasse B: kleur > 30EBC en het alcohol percentage <= 6% ABV
 • Klasse C: kleur < 30EBC en het alcohol percentage > 6% ABV
 • Klasse D: kleur > 30EBC en het alcohol percentage > 6% ABV
 1. Opgave voor de wedstrijd kan alleen schriftelijk geschieden. Daartoe worden door de wedstrijdorganisatie twee (2) maanden voor de clubkampioenschappen een melding in het clubblad opgenomen en het inschrijfformulier op de website van ’t Wort Wat! geplaatst.
 2. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van het op de website geplaatste inschrijfformulier. De deelnemer dient zelf op het inschrijfformulier aan te geven tot welke klasse en type zijn bier behoort. Het ingezonden bier zal dan ook als zodanig worden beoordeeld.
 3. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de flesjes zal de wedstrijdorganisatie voorlopige flesetiketten op de flesjes aanbrengen.
 4. De definitieve flesetiketten worden door de wedstrijdorganisatie, op een later tijdstip, volledig ingevuld: flesnummer, klasse, type.
 5. De wedstrijdorganisatie plakt de etiketten op de flesjes.
 6. Elke deelnemer kan per klasse maximaal 2 inzendingen doen.
 7. Het aantal flessen per inzending is 2.
 8. Als een bier door meerdere mensen is gebrouwen, dient men de namen van de brouwers te vermelden, met een maximum van drie.
 9. Alle ter keuring ingezonden bieren dienen door het clublid zelf te zijn vervaardigd.
 10. Om herkenbaarheid vanwege uiterlijke kenmerken te voorkomen, dient het bier te worden ingezonden in de 30 cl standaard “eurofles”, afgesloten met een goud- of zilverkleurige kroonkurk. Wanneer een inzending niet voldoet aan deze eis, is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 11. Alle flessen dienen vrij te zijn van persoonlijke kenmerken. Wanneer een inzending niet voldoet aan deze eis, is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 12. De fles en sluiting dienen onbeschadigd te zijn. Slijtage kenmerken op het glas gelden niet als beschadigingen.
 13. De afstand tussen de sluiting en het bieroppervlak moet zijn tussen 1 en 4 cm. Wanneer een inzending niet voldoet aan deze eis, is de inzending automatisch uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 14. Het gebruik van schuimkraagbevorderende middelen, body verhogende middelen, houdbaarheids-middelen, bierpreventieven en enzymen, anders dan welke van nature aanwezig zijn in het graan, is verboden.
 15. De inzendingen dienen te worden ingeleverd op de clubavond voorafgaand aan de keuringsavond.

De keurmeester/wedstrijdcommissie en -organisatie

 1. De wedstrijdcommissie bestaat uit de volgende leden (zie website van de club onder commissies).
 2. De leden van de wedstrijdcommissie die de omnummering van de ingeleverde flessen doen, zijn uitgesloten van deelname.
 3. Het is deelnemers op geen enkele wijze toegestaan de beoordeling van de keurmeesters te beïnvloeden.
 4. De jury bestaat uit keurmeesters, door de wedstrijdcommissie op basis van hun deskundigheid daartoe uitgenodigd, aangevuld met clubleden die samen met de keurmeester het bier keuren
 5. De keurmeesters worden elk aangewezen als de juryvoorzitter van een proeftafel. De juryvoorzitter kan worden bijgestaan door de wedstrijdcommissie.
 6. Bij onvoldoende kwaliteit kan de keurmeester de wedstrijdcommissie adviseren één of meerdere prijzen niet toe te kennen.
 7. Het is de keurmeester en de wedstrijdcommissie verboden tussentijds mededelingen te doen aan de deelnemers of aan het publiek.
 8. Als een bier in de verkeerde klasse is terecht gekomen qua type of klasse, buiten de schuld van de inzender, zorgt de keurmeester ervoor dat het wordt beoordeeld in de juiste klasse.
 9. Tijdens de keuring zorgt de wedstrijdcommissie voor rust in de keuringsruimte. Publiek kan worden toegelaten mits er geen lawaai wordt gemaakt, een en ander ter beoordeling van de juryvoorzitter, wedstrijdcommissie en organisatie.
 10. De keuringsformulieren van de keurmeester worden na de keuring ter verwerking overhandigd aan de wedstrijdcommissie.
 11. De winnaars, per klasse, van de clubkampioenschappen zullen in de maand december bekend worden gemaakt. Tevens zal dan de overall clubkampioen bekend worden gemaakt. Om clubkampioen te worden moet deze minimaal met 2 verschillende klassen hebben meegedaan, de vrije klasse wordt als een (1) klasse gerekend.
 12. De uitslag zal in de maand januari, na de prijsuitreiking, in het clubblad worden opgenomen en op de website van ’t Wort Wat! worden geplaatst.
 13. Wanneer een deelnemer meent dat er fouten zijn gemaakt en hij kan dat aantonen, dan is protest mogelijk tot één maand na publicatie van de uitslag in het clubblad van de maand februari van het jaar opvolgend aan de wedstrijd, bij de juryvoorzitter of de wedstrijdcommissie.
 14. De keuringsformulieren zijn door de inzenders opvraagbaar van hun eigen bier, vanaf de clubavond in januari opvolgend aan de wedstrijd.
 15. Alle documentatie wordt door de wedstrijdcommissie overgedragen aan het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de wedstrijdcommissie.
 16. Het betreffende bestuurslid draagt de zorg voor de bekers, oorkonden, terugkomst van de wisselbeker en eventuele andere prijzen.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.
 18. Het bestuurslid van de wedstrijdcommissie is eindverantwoordelijke.

De puntenberekening

De ingezonden bieren worden voor de eerste en de tweede ronde geproefd op de clubavond van november.

 1. Ieder ter keuring aangeboden bier wordt op twee verschillende tafels, van clubleden en een keurmeester per tafel, geproefd en beoordeeld.
 2. Per tafel van clubleden plus keurmeester wordt één gezamenlijk keuringsformulier ingevuld.
 3. De keurmeesters zijn in staat een meer objectief oordeel te geven. De clubavond is bedoeld een leerzaam karakter te hebben waarbij de leden leren waarop gelet moet worden bij het keuren van bieren.
 4. De puntentelling per ter keuring ingezonden bier zal als volgt worden berekend:
 5. De toegekende punten per ter keuring ingezonden bier van de eerste tafel zullen worden vermeerderd met de toegekende punten van hetzelfde bier aan de tweede tafel. Dit totaal zal worden gedeeld door twee. Dit is het definitieve aantal behaalde punten per inzending.
 6. De rangorde per klasse wordt bepaald door de punten.
 7. Clubkampioen is hij die in totaal het hoogste(gemiddelde) aantal punten heeft behaald over mimimaal 2 klassen. Bij inzending van meerdere bieren in een klasse of meerdere klasse tellen alleen de twee hoogste scores

Begrippenlijst

 1. Daar waar in het reglement hij staat kan ook zij worden gelezen.
 2. Daar waar in het reglement de enkelvoud staat vermeld kan ook de meervoud worden gelezen.
 3. Een amateur-bierbrouwer is iemand die bier brouwt als vrijetijdsbesteding.
 4. De wedstrijdorganisatie is het geheel binnen de organiserende vereniging dat op een of andere wijze uitvoerend betrokken is bij de voorbereidingen en/of daadwerkelijke fysieke organisatie van de wedstrijd zelf.
 5. De wedstrijdcommissie is het onderdeel van de wedstrijdorganisatie, dat niet actief betrokken is bij de jurering. Hieronder worden verstaan de voorzitter van de wedstrijdorganisatie (het bestuurslid dat tevens aanspreekpunt van de organiserende vereniging voor de keurmeesters is) en de clubleden die de keuringsformulieren inzamelen en verwerken tot de wedstrijduitslag.
 6. Onder een keurmeester wordt verstaan een persoon die deskundig is in het keuren van bier. De deskundigheid dient minimaal te liggen op het niveau van de bierkeurmeesters van het Bier Keurmeesters Gilde.
Terug naar overzicht